UPOZORNĚNÍ, POKUTA ZA VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD BEZ PODEPSANÉ SMLOUVY MŮŽE BÝT AŽ 50 TIS Kč (níže je citace ze zákona). Takže ti co jsou připojení, dostavte se na úřad co nejdříve

22 Srp
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

§ 10

Odst::(2) Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je vypouštění

a) bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod nebo v rozporu s ní,

§ 32

Přestupky fyzických osob

Odst::(5) Fyzická osoba se jako odběratel dopustí přestupku tím, že

c) v rozporu s § 10 odst. 2 neoprávněně vypouští odpadní vody do kanalizace,

Odst::(7) Za přestupek lze uložit pokutu

b) do 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) až d), odstavce 2 písm. a), b) nebo n) bodu 2 anebo odstavce 5 písm. a) až e),