Máte bydliště na úřadě?

19 Čvc

Úřad Štíhlice není ze zákona oprávněn přebírat soukromou poštu fyzických osob a listovní zásilky nepřebírá, případně posílá zpět. Pokud chcete vědět, zda Vám něco přišlo, tak se osobně dostavte nebo napište email s dotazem, zda zde něco máte. Upozorňuji, že zásilek je zde už dost a pokud si do konce roku 2023 zásilky nevyzvednete, tak provedeme jejich skartaci.

Nevyzvedne-li si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena u doručovatele(na poště) k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou (i když se adresát o uložení nedozvěděl) !

Je v zájmu každého občana učinit taková opatření, aby mu byly písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, resp. aby využil všechny možností, vyplývající z platné legislativy upravující problematiku doručování.

Adresa trvalého pobytu na ohlašovně Úřadu Štíhlice, byla občanovi „úředně přidělena“ zpravidla ve správním řízení, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, jedná se o tzv. úřední adresu.  Občan se na úřední adrese nezdržuje, úřední adresa pobytu není určena k bydlení a občanovi z tohoto evidenčního údaje nevyplývají žádná práva k objektu ohlašovny. Tato adresa slouží pouze jako evidenční údaj, za účelem vydání osobního dokladu občanovi a nelze ji pokládat za adresu pro doručování jeho korespondence.

Občané s „úřední adresou „mají tyto možnosti:
1.
 zajistit si na poště zdarma „odnos“, tj.vyzvedávat si zásilky přímo na poště

2. zajistit si, za poplatek, tzv.“dosílku“-přeposlání písemnosti na adresu, kde se zdržují

3. zřídit si na poště za poplatek tzv.P.O.BOX

4. zřídit si zdarma datovou schránku

5. nahlásit např.soudu či správnímu orgánu adresu pro doručování (v souvislosti s konkrétním probíhajícím řízením), správnímu orgánu i pro řízení zahájená u něj v budoucnu

6. zdarma nahlásit doručovací adresu na ohlašovnu podle místa trvalého pobytu a tato se dostane do informačního systému evidence obyvatel. Tu pak mají za povinnost využívat veškeré soudy a správní orgány.