Organizování všech odpadů v obci

20 Pro

Tříděný odpad – plast, papír, sklo, kovové obaly, oleje a textil

Doporučujeme Vám co nejvíce používat tříděný odpad, který je pro Vás občany zdarma, zmenší se Vám tím množství placeného směsného odpadu v popelnici. Na tříděný odpad máme v obci jedno hlídané sběrné místo proti č.p.44, jsou zde kontejnery na papír, plasty, sklo, kovové obaly, oleje a textil.

Doporučení: papír a plasty co nejvíce zmáčkněte, aby se toho vešlo co nejvíc. Do papíru nepatří plast ani nápojový karton, oboje dávejte do plastu. Papír z modrých kontejnerů/nádob se dál netřídí a putuje do papíren. Pokud zde bude ve větším množství něco, co do papíru nepatří, je odpad vyřazen a účtován obci jako směsný komunální odpad!! Do modrých popelnic můžete vhazovat: noviny, časopisy, reklamní letáky, kancelářský papír, knihy, sešity, krabice (rozložené),lepenka, kartónové obaly, papírové obaly, tašky. Naopak do modrých nádob nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité pleny a hygienické potřeby, plasty, nápojové kartony a jiné odpady.

Nápojový karton, vkládejte do žlutých nádob, neboť plasty putují dále na třídicí linku.

Kovové obaly – sem vhazujte pouze nápojové plechovky, plechovky od potravin a kosmetiky, ostatní drobné kovové obaly, hřebíky. Ostatní věci sem nepatří! Větší kovové předměty budou jako železný sběr.

Přepálený olej z domácnosti nalijte do plastové lahve a tu pak vhoďte do nádoby k tomu určené.

Kontejner na textil je určen pro charitu, takže vhazujete jen takový, který se ještě dá nosit.

Železný sběr

Je každoročně v kompetenci místních hasičů. Vždy dáváme včas vědět, abyste si připravili staré železo a to pak v určený den necháte před svým domem nebo po dohodě i na svém pozemku a hasiči jej pro pro obec odvezou.

Bioodpad

Pro sběr biodpadu rostlinného původ je dohoda s obcí Struhařov o využití jejich kompostárny. Vše funguje tak, že obyvatelé a i chataři ze Štíhlic si vyzvednou kartičku s potvrzením a s ní pak odvezou odpad na kompostárnu. Likvidaci bude pak následně hradit obec. Provozní dobu a bližší informace jaké odpady do této kategorie patří najdete na stránkách obce Struhařov.

Směsný odpad

Směsný komunální odpad je ve Štíhlicích je upraven od 1.1.2021 novou vyhláškou. Kde se zohledňuje vážení načipovaných nádob na odpady.

Platby za odpady jsou od roku 2021 formou zálohy. Na konci roku se vyúčtuje podle skutečných vývozů a kil. Poplatek se skládá ze součtu cen za výsyp nádoby 30Kč za malou nebo 40 Kč za velkou, plus 3,5 kč za kg u každé nemovitosti/bytu individuálně.

Stále platí nutnost nalepování známek.

Záloha je určena u každého podle jeho vývozů za rok předcházející.

Lze platit hotově, kartou nebo na účet (var.symbol = číslo popisné nebo podle platebního výměru/kalendáře).

Známky si vyzvedněte a nalepte do konce ledna.

Každá nemovitost určená k bydlení, myšleno tím bydlení jak trvalé tak dočasné nebo i provizorní, podle nové vyhlášky platí za odpady, minimální nevratnou částku, kterou každý rok budeme aktualizovat. Toto platí pro chaty, domky užívané jen pro rekreaci, obydlené nemovitosti bez čísla, všechny domy s číslem popisným i s číslem evidenčním.

V chatové oblasti Holák, zde v době letní sezóny bude dvakrát za sezonu přistaven kontejner.


Veškeré poplatky lze zaplatit hotově přímo na úřadě a to v rámci úředních hodin nebo bezhotovostně bankovním převodem na účet 24429151/0100, zde pro identifikaci platby vepište zprávu pro příjemce: své jméno a účel. Případně je možné zaplatit kartou.

Nebezpečný a velkoobjemový odpad

Svozy nebezpečného a velkoobjemového odpadu je u nás vyřešen přistavením kontejnerů, který má na starost přímo svozová firma. Informace kdy a kde bude tento svoz je obyvatelům Štíhlic poslán pomocí SMS zpráv a vyvěšen na našich stránkách, případně na Facebooku .