Prohlášení o přípustnosti

Laické vysvětlení

Obec musí podle zákona učinit obsah webu přístupný. Český zákon o přístupnosti (obsahuje pouze byrokratické formulace) provádí evropskou směrnici o přístupnosti (také obsahuje pouze byrokratické formulace), která vyžaduje splnění evropské normy (pouze kopíruje celosvětové zásady pro přístupnost webu), jenž obsahuje požadavky na přístupnost.

Seznam nepodstatných dokumentů

Zákon č. 99/2019 Sb. Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru Norma ČSN EN 301 549 V1.1.2 Požadavky na dostupnost pro zadávání veřejných zakázek na výrobky a služby ICT v Evropě Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 ze dne 11. října 2018, kterým se stanoví vzorové prohlášení o přístupnosti v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru

Seznam podstatných dokumentů

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

Byrokratická formulace

Obec Štíhlice se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.stihlice.cz. Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Stav souladu

Tyto webové stránky nejsou v souladu s normou ČSN EN 301 549 V1.1.2, z důvodu prvků nesouladu. Stránky budou dány do souladu se zákonem č. 99/2019 do doby stanovené tímto zákonem.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 2019-11-11.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Máte-li nutkání nás informovat o jakýchkoliv problémech z hlediska souladu, nebo si chcete vyžádat informace a obsah, které jsou vyňaty z rozsahu působnosti směrnice, potom napište zprávu na emailovou adresu starosta@stihlice.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo zaslanou žádost kontaktujte Obecní úřad Štíhlice, Štíhlice 5, 28163 Kostelec nad Černými lesy a právo bude prosazeno.